Opintokeskuksilta tukea ryhmässä opiskeluun

Sivun sisällöt on tuottanut pääosin Kansalaisfoorumi

Opintokerho-opiskelu on vertaisoppimiseen perustuvaa paneutumista ryhmää itseään kiinnostaviin asioihin. Opintokeskukset tukevat opintokerhoja.

Esimerkiksi oman kunnan päätöksentekoprosesseihin tutustuminen ja niistä keskusteleminen voi olla aihe, jonka ympärille voidaan perustaa opintokerho.

 

Monet lähidemokratiaan liittyvät haasteet ratkeavat sillä, että riittävä määrä ihmisiä ilmaisee oman mielipiteensä jostakin asiasta. Esimerkiksi monta kyläkoulua on vähintäänkin saanut jatkoaikaa kun ihmiset ovat nousseet vastustamaan niiden lakkauttamista.

Mitä haastavamman tavoitteen toimintaryhmä on asettanut itselleen, sen tärkeämpää on, että ryhmä tutkii perusteellisesti haasteen taustalla olevia asioita ja mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. 

Moniin ongelmiin ja haasteisiin ei ole olemassa helppoja ratkaisuja. Jos vanhat, aikoinaan hyväksi havaitut keinot eivät enää toimikaan muuttuneissa olosuhteissa, on opiskeltava uudenlaisia ratkaisuja. 

Opintokeskuksilla on mahdollisuus myöntää tukea pienryhmien lähiyhteisön kehittämiseen tähtäävään opintotoimintaan.  Tuki voi olla pedagogista ja/tai taloudellista.  Osa opintokeskuksista edellyttää pienryhmien organisoitumista jonkin järjestön alaisuuteen, osa myöntää tukea tietyin edellytyksin myös järjestäytymättömille ryhmille. Tuki voi olla pedagogista ja/tai taloudellista.

 

Miten perustan vaikuttamisen tueksi vertaisoppimiseen perustuvan ryhmän?

  1. Kutsu samasta asiasta kiinnostuneet ihmiset aloitustapaamiseen, jossa sovitaan ryhmän opiskelun tavoitteet, aikataulu, kokoontumisajat sekä sisäinen tiedottaminen. Ensimmäisessä tapaamisessa kannattaa myös panostaa ryhmän jäsenten keskinäiseen tutustumiseen ja yhteisen tavoitteen selvittämiseen. Yleensä vaikuttamistilanteessa aikataulu on aika tiivis, joten kannattaa pohtia, voiko ryhmä hyödyntää työskentelyssään ja tapaamisissaan verkon tarjoamia erilaisia välineitä (Google Hangout, Skype, jne.) sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa (erilaiset wiki-alustat, blogit, Facebook-ryhmä, jne.).
  2. Sovitaan ryhmän tehtävien jako: miten tiedon etsiminen jaetaan?
  3. Sovitaan, mitä asioita, missä järjestyksessä ja kenen esittelemänä  käsitellään ryhmän tapaamisissa.
  4. Sovitaan, minkälainen tuotos ryhmän opiskelusta halutaan ja milloin se on valmis. Onko tuotos faktoja sisältävä muistio, perusteltu kannanotto, yleisönosastokirjoitus vaikuttamistyön tueksi, vai onko ryhmällä useampi tuotos.
  5. Sovitaan, haetaanko ryhmän opiskeluun pedagogista ohjausta tai taloudellista tukea joltain opintokeskuskelta.

Ryhmän työskentely kannattaa pitää tiiviinä ja määräaikaisena. Ryhmään kannattaa pyrkiä luomaan hyvä ja innostunut henki. Tähän auttaa mm. se, että ryhmäläisten keskinäiseen tutustumiseen ja yhteisestä tavoitteeta sopimiseen käytetään riittävästi aikaa. On tärkeää, että ryhmän kaikki jäsenet ymmärtävät ryhmän tavoitteen samalla tavalla!

Opintokeskuksilla on yhteiset www-sivut, joilta löytyy lisätietoja opintokerhotyöskentelystä. Sivuilta löytyy myös eri opintokeskusten yhteystiedot. Tätä osallistu.fi-sivustoa ylläpitävät opintokeskukset.