Pienryhmä ratkaisujen etsijänä

Sivun sisällöt on tuottanut pääosin Kansalaisfoorumi

Arviointi voi olla määrällistä tai laadullista. Pohdi esimerkkejä arviointikohteista.
 

Vaikuttamisryhmän syntymisen edellytyksenä on, että yksi tai useampi henkilö havaitsee yhteisessä elämänpiirissä muutostarpeen, epäkohdan, uhan, puuttuvan palvelun tms.

Tyypillisiä uhkia, jotka saavat ihmiset perustamaan nopeasti vaikuttamisryhmiä ovat esimerkiksi lähikoulun tai lähipalvelujen (esimerkiksi kirjasto) lakkauttamisuhka, suunnitellut kaavamuutokset, isot rakennushankkeet jne.

Prosessi

1. Mitä enemmän asiantila vaivaa ihmisiä, sen todennäköisempää on, että ihmiset löytävät toisensa ja asian ympärille syntyy ydinryhmä ja tahtotila toimia. 

2. Ongelmaa kannattaa ensimmäiseksi taustoittaa, jotta ryhmän toiminta tuottaisi halutun tuloksen.
Selvitettävän arvoisia asioita ovat tapauksesta riippuen:
historia (miten asiat ovat kehittyneet ja  mitä niistä on aiemmissa prosesseissa päätetty) 
- asiaa koskeva lainsäädäntö ja voimassa olevat hallintopäätökset 
prosessin muodolliset toimijat; kenellä on vastuu/päätöksenteko ja -toimivalta asiassa, johon halutaan vaikuttaa
esimerkkejä vastaavista tapauksista muualla ja niiden ratkaisuista.

3. Ryhmän toiminnalle on helpompi muotoilla täsmällinen ja innostava tavoite, kun ongelman taustat on tiedossa.

4. Luovan suunnittelun avulla ryhmä löytää mielekkäät toimenpiteet asetetun tavoitteen saavuttamiseksi. Julkilausumat, adressit, vetoomukset, keskustelutilaisuudet jne. voivat olla sopivia toimenpiteitä tietyntyyppisille tavoitteille. Joku toinen tavoite taas vaatii aivan toisenlaiset toimenpiteet.

Toimenpiteitä suunniteltaessa on mietittävä millaisia resursseja tavoitteen saavuttaminen edellyttääTavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan henkilöitä, joilla on motivaation lisäksi osaamista asian edistämiseksi. Työnjako on lopputuloksen kannalta tärkeää; oikeat ihmiset pitää saada oikeisiin tehtäviin.  Myös materiaaliresurssien (raha, tarvikkeet,  jne.) hankinta vaatii suunnittelua.

Mitä suurempi ja pitkäkestoisempi haaste, sitä tarkemmin on suunniteltava viestintää: Vaikutetaanko julkisuuden kautta vai suoraan päättäjiin? Mikä on ryhmän viesti? Mitä välineitä käytetään?

5. Hyvin suunniteltujen toimenpiteiden toteutus sujuu hienosti. Suunnitelmaa joudutaan  mahdollisesti muuttamaan jo toiminnan aikana, jos kyseessä on monimutkainen projekti tai kampanja, joka koostuu useista erilaisista tehtävistä.

6. Toiminnan arviointia ei saa unohtaa.  Matkan varrella on tärkeä pohtia, onko asia edennyt toivottuun suuntaan. Tehtävän päätteeksi kannatta pohtia, missä asioissa onnistuttiin hyvin ja missä oltaisiin voitu toimia toisin.