Kuntalaisen oikeudet

Kuntalakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Laissa kansalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tullaan lisäämään ainakin asioiden valmistelussa.

Pohdi, mitä uudistuksia sinä toivoisit kuntalakiin.

 

Vanhusneuvostot

Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. Katso video

Kuntalain mukaan kunta voi edistää osallistumista ja vaikuttamista:

  1. valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin
  2. järjestämällä kunnan osa-aluetta koskevaa hallintoa
  3. tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia
  4. selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa
  5. järjestämällä yhteistyötä kunnan tehtävien hoitamisessa
  6. avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua
  7. järjestämällä kunnallisia kansanäänestyksiä.

Kuntalaisen aloiteoikeus

Kunnan asukkaana sinulla on oikeus tehdä aloitteita kunnalle sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Jos vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee aloitteen valtuuston toimivaltaan kuuluvasta asiasta, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Kuntalaisaloite.fi -sivustolla on mahdollista tehdä palvelussa mukana oleville kunnille aloitteita suoraan palvelun kautta.

 

Kunnan tiedotusvelvollisuus

Kunnan on tiedotettava asukkailleen vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista.

Kunnan on laadittava tarvittaessa katsauksia kunnan palveluja, taloutta, ympäristönsuojelua ja maankäyttöä koskevista asioista. Asukkaille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille.

Jos kunta on antanut sille kuuluvan tehtävän yhteisön tai säätiön hoidettavaksi, kunnan on tiedotettava asukkailleen yhteisön tai säätiön toiminnasta.

Osallisten kuuleminen

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta, jotta niiden, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.