Päätöksen jälkeen

Onnistunutta vaikuttamistyötä kannattaa nostaa esille! Se voi olla hyvä jutun aihe paikallislehdelle, kokemuksista kannattaa kertoa positiiviseen sävyyn sosiaalisessa mediassa, tai nostaa muuten esille. Aina kannattaa myös kiittää niitä ihmisiä, jotka ovat mahdollistaneet onnistumisen!

 

Joskus vaikuttamisessa ollaan siinä tilanteessa, että kaikki "pehmeät" tavat toimia on käytetty, mutta asia koetaan niin tärkeäksi, että vaikuttamista halutaan jatkaa edelleen. Kantelu ja valitus ovat ns. vaikuttamisen viimeisiä keinoja, ja niiden käyttämistä kannattaa harkita huolella. Joskus kantelun tai valituksen tekemiselle löytyy kuitenkin perustellut syyt.

Kirjallinen oikaisuvaatimus kunnassa

Kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään kunnan toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä.

Valtuuston ja kuntayhtymän sekä kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai että
3) päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää 2 momentissa tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Kantelu

Kantelu on hallinto-oikeudellinen muutoksenhakukeino. Kantelun saa tehdä lainvoiman saaneesta päätöksestä valitusviranomaiselle tai, tällaisen puuttuessa, korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Kanteluksi kutsutaan myös eduskunnan oikeusasiamiehelle, valtioneuvoston oikeuskanslerille tai muulle valvontaviranomaiselle tehtyä kirjelmää, jolla kannellaan jonkin viranomaisen toiminnasta.

Oikeuskanslerille ja oikeusasiamiehelle saa kannella myös muista kuin lainvoimaisista päätöksistä, esimerkiksi viranomaisen asiattomasta käyttäytymisestä. Heillä ei ole kuitenkaan toimivaltaa muuttaa tai kumota viranomaisen tai tuomioistuimen tekemiä päätöksiä. Käytännössä kanteluun kannattaa turvautua vain poikkeustapauksissa, koska sen onnistumisen edellytykset ovat tiukat.

Hallintokantelu

Hallintokantelu on ilmoitus virheellisestä virkatoimesta. Kantelu voi kohdistua mihin tahansa viranomaisen toimintaan, olipa kyseessä kirjallinen päätös tai tosiasiallinen toimi. Myös viranhaltijan toimimattomuus tai virkatehtävien laiminlyönti voi olla kantelun kohteena.

Kantelun voi tehdä kuka tahansa, ts. kantelun tekijän ei tarvitse olla asianosainen. Kantelun voi tehdä vapaamuotoisesti. Se tulee tehdä kirjallisesti, ja sen voi lähettää myös faksilla tai sähköpostilla.

Kantelussa on selostettava, mitä toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä kantelija pitää virheellisenä. Kantelussa tulee olla lyhyt kuvaus asiasta tai tapahtumasta ja perustelut, miksi toiminta on virheellinen. Kantelun voi tehdä myös internetistä saatavalla lomakkeella.

Hallintokantelun johdosta hallintotointa tai päätöstä ei voida muuttaa tai kumota. Kanteluviranomaisen ratkaisu sisältää ainoastaan kannanoton siihen, onko kantelun kohteena olevassa virkatoimessa noudatettu lakia ja hyvän hallinnon vaatimuksia. Mikäli niitä on rikottu, kanteluviranomainen voi kohdistaa asianomaiseen virkamieheen tai viranomaiseen seuraavat toimenpiteet: antaa asianomaiselle huomautuksen vastaisen varalle, kiinnittää asianomaisen huomiota lain tai hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn ja saattaa asianomaisen tietoon käsityksensä lain oikeasta tulkinnasta tai hyvän hallintotavan mukaisesta menettelystä. Oikeuskansleri ja oikeusasiamies voivat lisäksi nostaa syytteen lainvastaisten virkatointen johdosta. Kanteluun annetusta päätöksestä ei ole valitusoikeutta.

Valitus

Valitus on muutoksenhakua viranomaisen päätökseen. Valituksen lopputuloksena valituksen kohteena oleva viranomaisen päätös joko pidetään voimassa, sitä muutetaan tai se kumotaan.

Valitusviranomaisen on päätöksessään annettava aina ratkaisu asiassa esitettyihin vaatimuksiin. Päätös on perusteltava. Perusteluista on ilmettävä, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun, ja millä perusteilla siihen on päädytty.

Valittaa saa vain viranomaisen kirjallisista päätöksistä, jotka on laissa säädetty valituskelpoisiksi. Päätöksen tehneen viranomaisen tulee aina liittää valituskelpoiseen päätökseen valitusosoite, jossa kerrotaan, miten päätökseen haetaan muutosta.

Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Kuntalain perusteella tehtävissä valituksissa valittajana voi olla myös kunnan jäsen. Vajaavaltaisen puolesta käyttää puhevaltaa hänen holhoojansa, huoltajansa tai muu laillinen edustajansa. Alaikäisellä, joka on täyttänyt 15 vuotta, ja hänen huoltajallaan tai muulla laillisella edustajallaan on kummallakin oikeus erikseen käyttää puhevaltaa asiassa, joka koskee alaikäisen henkilöä tai henkilökohtaista etua tai oikeutta.