Tieto ja taito auttavat vaikuttamisessa

Valta

Valta on pyrkimystä vaikuttaa toisen käyttäytymiseen haluttuun suuntaan. Valta on toimijoiden välinen moniulotteinen suhde, johon vaikuttavat samanaikaisesti useat erilaiset, muuttuvat tekijät. Valta voi olla esimerkiksi ilmaisuvaltaa, pakkovaltaa, asiantuntijavaltaa, suunnitteluvaltaa, valmisteluvaltaa, asemaan liittyvää valtaa jne.


Kunnissa päätösvaltaa käyttävät valtuusto ja valtuuston valitsemat kunnanhallitus, lautakunnat, toimikunnat ja johtokunnat. Viranhaltijat käyttävät suunnittelu- ja valmisteluvaltaa sekä tietyissä asioissa myös päätösvaltaa.

Pohdi, mitä tietoja ja taitoja sinulla on, joita voit hyödyntää vaikuttamistyössäsi. Entä mitä taitoja sinun kannattaa vielä kehittää?

Taustatieto auttaa vaikuttamisessa

 

Vaikuttaa voi tehokkaasti vain, jos:
1. uskoo asiaan,
2. tarttuu siihen rohkeasti,
3. ottaa asioista selvää ja
4. vie asiaa eteenpäin pelottomasti.
Oikealla asenteella ja oikealla tiedolla on suuri merkitys vaikuttamistyössä!

Jos haluat onnistua vaikuttamisessa, huolellinen perehtyminen asioihin on välttämätöntä. Uskottavuutesi kärsii, jos vaikuttamisen kohteet havaitsevat tietopohjasi hataraksi tai vääräksi.

Viranomaisten asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia, jollei julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu (Perustuslaki 12 §). Valtion ja kuntien on edistettävä meidän jokaisen mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa itseämme koskevaan päätöksentekoon.

Taustatietoa vaikuttamisen tueksi löytyy asiakirjojen lisäksi internetistä, kirjastosta ja alueesi ja/tai maakuntasi lehdistöstä. Taustatietoa saat myös keräämällä (vaikkapa haastattelemalla) tietoa asiantuntijoita tai esimerkiksi alueellasi asuvilta ihmisiltä. Yhdistyksissä on usein toimijoita, joilla on pitkä kokemus vaikuttamisesta ja heiltä voit saada kokemustietoa asiasta. Valtakunnallisiin järjestöihin kuuluvilla yhdistyksillä on mahdollisuus hyödyntää tiedon hankkimisessa järjestönsä valtakunnallisia verkostoja.

Aina kannattaa selvittää, onko jossain toisessa kunnassa tai toisella alueella ollut vastaavaa ongelmaa/asiaa, johon on yritetty vaikuttaa ja kuinka siinä on onnistuttu. Tästä tiedosta saa myös hyviä perusteluita omaan vaikuttamistyöhön.

Yhdessä opiskellen saadaan tuotettua tietoa ja uusia näkölmia vaikuttamisen tueksi, tutustu myös joukkoistamisen mahdollisuuksiin uuden tiedon tuottamisessa.

Vuorovaikutustaidot edistävät asiaasi!

Vaikuttaminen vaatii vuorovaikutustaitoja. Meidän tulee kansalaisina osata kuunnella, puhua, perustella ja jopa väitellä, jos haluamme edistää tärkeää asiaa.

* Kuunteleminen on usein kaikkein vaikeinta, kun mielessä on itselle ja yhteisölle tärkeä asia. Kuuntelematta ei voi edistää asiaa, koska myös muilla on mielipiteitä ja perusteluja asian suhteen.

Erilaisista näkemyksistä pitää osata keskustella, jopa väitellä. Asiat pitää osata perustella vakuuttavasti ja perustellen. Huutamalla, haukkumalla tai räyhäämällä asiat eivät etene.

Rauhallinen, asiaan nojautuva keskustelu ja perustelu vievät asiaa eteenpäin. Mitä useamman henkilön kanssa asiasta keskustelee ja mitä paremmin asian osaa perustella yleiseltä kannalta, sitä paremmat mahdollisuudet asialla on mennä lävitse.

 

Sosiaaliset taidot ja vaikuttaminen

Vaikuttaminen vaatii sosiaalisia taitoja. Muista, että toinen ihminen tulee kohdata tasavertaisena kansalaisena, häntä kunnioittaen ja arvostaen, vaikka hän olisikin eri mieltä ja vaikka hän vastustaisi ratkaisua. Hyvät ja asialliset käytöstavat edistävät vaikuttamistyötä.

Vaikuttaminen vaatii uskallusta ottaa kontaktia viranhaltijoihin ja poliittisiin päättäjiin. Tarvittava rohkeus syntyy siitä, että edistää ”oikeaa” ja hyvää asiaa, edistää yleistä etua ja edistää asiaa kestävillä perusteilla. Kokemus tuo mukanaan myös uskallusta. Vaikuttamaan oppii vain osallistumalla ja vaikuttamalla. Siksi asian edistämiseen ryhtymistä ei pidä pelätä, vaikka taidoissa olisikin vielä puutteita. Ne karttuvat matkan varrella kuin itsestään.