Opiskellaan ryhmässä

Jos et ole vaikuttamassa yksin, kannattaa vaikuttamisen suunnittelussa ja toteutuksessa hyödyntää kaikkien asiasta kiinnostuneiden innostusta, tietoa ja taitoja. Ryhmässä on aina enemmän tietoa sekä erilaisia näkemyksiä, joita yhdistämällä saadaan asialle laajemmat perustelut. Ryhmässä tieto moninkertaistuu!

Yksi tapa perehtyä vaikuttamiseen on perustaa opintokerho, eli pienryhmä, jossa yhdessä pohditaan kaikkia vaikuttamiseen liittyviä näkökulmia. Opintokerho-opiskelu on vertaistyöskentelyyn perustuvaa paneutumista ryhmää kiinnostaviin asioihin. Ideana on avoin keskustelu ja ajatustenvaihto ryhmän jäsenten kesken. Asioista otetaan selvää yhdessä. Yhteisen keskustelun kautta muodostetaan tilanteesta riittävän selkeä kokonaiskuva, jonka perusteella voidaan lähteä toimimaan.

Miten perustan vertaisoppimiseen perustuvan ryhmän?

  1. Kutsu samasta asiasta kiinnostuneet ihmiset aloitustapaamiseen, jossa sovitaan ryhmän opiskelun tavoitteet, aikataulu, kokoontumisajat sekä sisäinen tiedottaminen. Ensimmäisessä tapaamisessa kannattaa myös panostaa ryhmän jäsenten keskinäiseen tutustumiseen ja yhteisen tavoitteen selvittämiseen. Yleensä vaikuttamistilanteessa aikataulu on aika tiivis, joten kannattaa pohtia, voiko ryhmä hyödyntää työskentelyssään ja tapaamisissaan verkon tarjoamia erilaisia välineitä (Google Hangout, Skype, jne.) sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa (erilaiset wiki-alustat, blogit, Facebook-ryhmä, jne.).
  2. Sovitaan ryhmän tehtävien jako: miten tiedon etsiminen jaetaan?
  3. Sovitaan, mitä asioita, missä järjestyksessä ja kenen esittelemänä  käsitellään ryhmän tapaamisissa.
  4. Sovitaan, minkälainen tuotos ryhmän opiskelusta halutaan ja milloin se on valmis. Onko tuotos faktoja sisältävä muistio, perusteltu kannanotto, yleisönosastokirjoitus vaikuttamistyön tueksi, vai onko ryhmällä useampi tuotos.
  5. Sovitaan, haetaanko ryhmän opiskeluun pedagogista ohjausta tai taloudellista tukea joltain opintokeskukselta.

Ryhmän työskentely kannattaa pitää tiiviinä ja määräaikaisena. Ryhmään kannattaa pyrkiä luomaan hyvä ja innostunut henki. Tähän auttaa mm. se, että ryhmäläisten keskinäiseen tutustumiseen ja yhteisestä tavoitteesta sopimiseen käytetään riittävästi aikaa. On tärkeää, että ryhmän kaikki jäsenet ymmärtävät ryhmän tavoitteen samalla tavalla!

Tätä sivustoa ylläpitää 11 opintokeskusta, joilla on mahdollisuus antaa pedagogista ja taloudellista tukea oppivien ryhmien opinnoista aiheutuneisiin kustannuksiin. Osa opintokeskuksista edellyttää pienryhmien organisoitumista jonkin järjestön alaisuuteen, osa myöntää tukea myös järjestäytymättömille ryhmille.

Lisätietoa opintokerhoille tarjolla olevasta pedagogisesta ja taloudellisesta tuesta löytyy osoitteesta www.opintokeskukset.fi -sivustolta.