Vallan kolmijako-oppi

Kuka päättää, kuka toimeenpanee ja kuka tuomitsee jos päätös on tehty väärin?

Vallan kolmijako-opilla tarkoitetaan yleisesti sitä, että vallan väärinkäytön estämiseksi lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta on erotettava toisistaan. Vallan kolmijako-oppi on perustava osa länsimaisten demokratioiden hallintomuotoa. Täydellistä vallan kolmijakoa harjoittavassa maassa kaikki kolme vallankäytön elementtiä on hajotettu. Vallankäytännöllinen jako esimerkiksi kunnissa toimii tämän opin mukaisesti. Kolmijako kuntatasolla on karkeasti hahmottaen seuraavanlainen:

Lainsäädäntövaltaa: voisi kunnassa rinnastaa päätöksentekovaltaan. Sitä käyttää kuntalaisten vaaleilla valitsema valtuusto. Päätöksenteossa korostuu kansanvaltaisuus, koska valtuusto on kuntalaisten vaaleilla valitsema.

Toimeenpanovalta: Hallitusvalta. Klassiseen toimeenpanovaltaan kuuluu lainsäätäjän tahtoon perustuvan hallinnon järjestäminen ja päätösten toimeenpano. Toimeenpanovaltaa kunnassa käyttää kunnanhallitus ja lautakunnat, sekä kunnan palveluksessa olevat henkilöt. Kuntalaisten asioista ei siis päätä kunnanjohtaja tai kunnanhallitus. Kunnanjohtaja ja -hallitus valmistelevat valtuuston päätettäväksi asioita ja panevat toimeksi valtuuston tekemät päätökset. Toimeenpanovaltaa käyttävillä voi myös olla oikeus päättää tietyistä asioista niille säädettyjen tai delegoitujen asioiden puitteissa.

Tuomiovaltaa: käyttävät riippumattomat tuomioistuimet. Niitä ovat esimerkiksi hallinto-, käräjä- ja hovioikeudet ja korkein oikeus. Lisäksi tuomiovaltaa käyttävät tietyt erityistuomioistuimet.

Kansanvaltaisuuden ja demokratian toimivuuden kannalta on tärkeää, että päättäjät ja päätöksentekijät eivät voi itse tulkita esimerkiksi päätöksentekoon liittyviä virheitä ja mahdollisia väärinkäytöksiä. Samoin he eivät voi toimeenpanossa suosia itselleen mieluisia tahoja ja esimerkiksi tehdä päätöstä vesijohdon rakentamisesta ja samalla päättää urakan antamisesta vaikka omalle yritykselleen.