Työn ja perheen yhteensovittaminen

Sivun sisällöt ovat pääosin tuottaneet TJS-opintokeskus, KSL-opintokeskus ja TSL-opintokeskus

Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Chau Nguyen kertoo, miten voi vaikuttaa työssään työyhteisön ja organisaation asioihin, mm. työn ja perheen yhteensovittamiseen.

Pohdi, miten omassa työssäsi perheen ja työelämän yhteensovittaminen onnistuu. Selvitä, millaisia käytäntöjä työpaikallasi on: miten esimerkiksi toimit, kun perheenjäsenesi sairastuu äkillisesti ja tarvitsee hoitoasi tai kun haluat neuvotella lyhennetystä työajasta.

Jos työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen tuntuu raskaalta, ota asia puheeksi esimiehesi kanssa!

Työ on vain osa elämää. Monelle perhe on syy tehdä työtä ja he haluavat sovittaa työnsä perheen vaateisiin.

  • Joillekin on tarpeen liukuva työaika, jotta lapset ehtii viedä päiväkotiin ja noutaa sieltä.
  • Toiset tekevät mielellään lyhennettyä työviikkoa, koska lapsi juuri aloittaa koulun.
  • Kolmas huolehtii ikääntyvistä sukulaisistaan ja haluaisi tehdä enemmän etätyötä.
  • Neljännellä on haastava elämäntilanne tai vaativa harrastus ja hän kaipaa työtehtäviinsä kevennystä.
  • Viides haluaisi työpaikan tukea lastenhoitajan palkkaamiseen silloin, kun työtehtävät vaativat paljon poissaoloa.

Eri syistä johtuvat korostuneet tarpeet työn, perheen ja muun elämän yhteensovittamiseksi koskevat noin kolmasosaa kustakin ikäluokasta. Siksi työpaikoilla etsitään keinoja, joilla luovia elämään kuuluvien kuohujen keskellä.

Työn ja perheen yhteensovittamiseen on tarjolla monia lakisääteisiä keinoja ja monista pienemmistä asioista voi neuvotella työnantajan kanssa suoraan.  Työnantajan palkanmaksuvelvollisuudesta perhevapaiden ajalta on sovittu työ- ja virkaehtosopimuksissa. Työpaikalla voidaan myös noudattaa työntekijälle lakia tai työehtosopimusta edullisempaa käytäntöä. Muista, että perhevapaaoikeudet kuuluvat sekä äidille että isälle eikä niiden käyttämistä saa rajoittaa.

 

Löydät seuraavasta linkistä Kelan tietoa perhevapaista ja lapsiperheiden eduista, jotka perustuvat työsopimuslakiin http://www.kela.fi/lapsiperheet

 

Työntekijällä on oikeus olla lyhytaikaisesti poissa työstä, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi (poissaolo pakottavasta perhesyystä).

Jos työntekijän perheenjäsen tai muu läheinen on erityisen hoidon tarpeessa, työnantajan on pyrittävä järjestämään työt siten, että työntekijällä on mahdollisuus jäädä määräajaksi pois työstä perheenjäsenen tai läheisen hoitamiseksi. Poissaololle ei ole säädetty laissa mitään määräaikaa.

Työhön paluusta kesken vapaan on sovittava työnantajan ja työntekijän kesken. Jos siitä ei voida sopia, työntekijä voi perustellusta syystä keskeyttää vapaan ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen työhön paluuta. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä selvitys poissaolon ja sen keskeyttämisen perusteesta.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen lomakemalleja perhevapaiden hakemiseen on esim. SAK:n  ja Akavan sivustoilla:

http://www.akava.fi/tyoelama/tyossa/perhevapaat
http://d1aq5jbsszuf44.cloudfront.net/materials/Perhevapaaopas_a84b.pdf

Tiesitkö, että työnantajalla on velvollisuus edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa? Vähintään 30 työntekijän työpaikalle on tehtävä tasa-arvosuunnitelma, jonka mukaan tasa-arvon toteutumista - esim. palkkauksessa ja muissa palvelussuhteen ehdoissa - seurataan ja edistetään. 

Tutustu lakiin ja tasa-arvovaltuutetun verkkosivuilta löytyvään tasa-arvosuunnitelmamalliin:  
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609

http://www.tasa-arvo.fi/c/document_library/get_file?folderId=266789&name=DLFE-8823.pdf