Organisaatiossasi

Sivun sisällöt ovat pääosin tuottaneet TJS-opintokeskus, KSL-opintokeskus ja TSL-opintokeskus

Jos olet työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies, hakeudu omaan sosiaalisen median verkostoosi. Siellä on jo reilut 600 kollegaasi, joilta voit saada tukea vaativaan työhösi:
www.reilupeli.net

 

Katso ja kuuntele, mitä luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna toimivat kertovat omista vaikutusmahdollisuuk-
sistaan työpaikalla.

 

 

Selvitä, ketkä ovat työpaikkasi luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu. Käy tutustumassa heihin ja kysele, mitä he tässä roolissaan tekevät työpaikallasi.

Henkilöstön edustajat työpaikalla

Henkilöstön edustajaksi sanotaan luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja ja muita yhteistoimintatehtäviin osallistuvia, organisaation henkilöstöä edustavia ihmisiä. Heidät valitaan joko virka- tai työehtosopimuksen tai työsopimuslain perusteella.

Henkilöstön edustaja on velvoitettu noudattamaan määräyksiä, sopimuksia, esimiesten määräyksiä ja muita palvelussuhteesta johtuvia velvoitteita. Heillä on myös mahdollisuus edetä ammatissaan ja mahdollisuus osallistua henkilöstön edustamistehtäväänsä tukeviin koulutuksiin.

Heitä ei saa asettaa muita huonompaan asemaan, eikä heitä saa syrjiä tai painostaa.

Heillä on oikeus saada tilapäisesti, säännöllisesti toistuen tai kokonaan vapautusta palvelussuhteeseensa kuuluvien tehtäviensä hoitamisesta. Henkilöstön edustajien yhteistoimintatehtäviinsä käyttämä aika luetaan heille työajaksi.

Heillä on myös oikeus saada tehtäviensä hoitamiseksi tarvittavat tiedot siten kuin siitä on säädetty tai sovittu.

 

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä työsuojelutoimikunnassa. Työsuojeluvaltuutettu on valittava toimipaikoilla, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää. Työsuojeluvaltuutettu tarkkailee työn turvallisuutta ja terveellisyyttä työpaikalla, ja ilmoittaa työsuojelupäällikölle sekä tarvittaessa työsuojeluviranomaisille havaitsemistaan puutteista.

 

Luottamusmies

Luottamusmiehen valitsevat liiton jäsenet työpaikalla, useimmiten vaaleilla. Valintatapa on määrätty joko työehtosopimuksessa tai luottamusmiessopimuksessa. Luottamusmies valitaan aina määräajaksi. Ehdokkaaksi voi asettua kuka tahansa, joka on kyseisen ammattiliiton jäsen ja joka tuntee oman työpaikkansa toimintatapoja. Luottamusmies saa ammattiliitolta koulutusta tehtäviinsä.

Luottamusmies neuvoo jäseniä työsuhteeseen liittyvissä asioissa, joten yksittäisen työntekijän ei itse tarvitse yrittää selvittää esimerkiksi työlainsäädännön tai työehtosopimusten määräyksiä.

Luottamusmies huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, sekä tarvittaessa neuvoo ja tukee jäseniä työelämässä ja muutostilanteissa.
 

Katso lisää luottamusmiehen työstä:

http://www.tyoelamaan.fi/fi-FI/apua-ja-turvaa-tyoelamassa/luottamusmies

 

Yhteistoimintamenettely henkilöstön osallistamisen ja vaikuttamisen välineenä

Keskeinen vaikuttamisen väline organisaatioissa on yt-lainsäädäntöön perustuva yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintalaki ja yhteistoimintasopimus velvoittavat työnantajaa neuvottelemaan kaikista oleellisista henkilöstön asemaan liittyvistä kysymyksistä työntekijöiden kanssa. Parhaimmillaan yhteistoiminta lisää työnantajan ja henkilöstön edustajien välistä vuorovaikutusta ja vahvistaa henkilöstön mahdollisuutta vaikuttaa.

 

Työsuojelutoimikunta

Kaikissa yli 20 henkilön organisaatioissa tulee nimetä työsuojelutoimikunta, jonka tehtävänä on seurata työpaikan työhyvinvointia ja tehdä aloitteita työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Työsuojelutoimikunnalle voi t tehdä aloitteita joko itse tai ehdottaa työsuojeluvaltuutetuille toimenpiteitä työhyvinvoinnin kehittämiseksi organisaatiossa.